Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Wyniki naboru na stanowisko Referenta ds. administracji

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. zatrudni referenta ds. administracji

Mundurki szkolne-procedury zamawiania na rok szkolny 2013/2014

 

Instrukcja BIP

W celu pozyskania informacji na stronie Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr., należy przede wszystkim korzystać z menu głównego, znajdującego się po lewej stronie serwisu.

I tak, aby przejść do interesującej nas zakładki, należy w odpowiednim miejscu menu przycisnąć lewy przycisk myszy. Wszystkie dokumenty udostępnione w serwisie są zapisane w formacie PDF lub WORD. Aby je odczytać, trzeba mieć zainstalowany na komputerze program Acrobat Reader, który można pobrać klikając w poniższy link:
http://www.adobe.com/pl/downloads/

 

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w trybie wnioskowym, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Wniosek można pobrać, klikając w poniższy link:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek należy przekazać do Gminnego Zespołu Szkół w jednej z niżej wymienionych form:

- pocztą na adres:

Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wr.

Ul. Akacjowa 1

55-040 Kobierzyce

- złożyć osobiście w sekretariacie pok. A1,

- przesłać faksem pod numer: 71/311-04-83

- przesłać e-mail’em na adres: szkola@sisco.pl

 

W Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wr.wydziela się samodzielne stanowiska pracy:

1) Wicedyrektorzy ds. pedagogicznych;

2) Główna Księgowa,

3) Specjalista ds. kadrowo-płacowych

4) Specjalista ds. księgowości

5) Referent ds. sekretariatu;

6) referent ds. administracyjnych;

7) n-l bibliotekarz;

8) psycholog

9) pedagodzy

10) wychowawcy świetlicy

11) nauczyciele.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Co to jest informacja publiczna?

Ustawa,która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
    Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
  • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
  • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
  • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
  • danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
  • majątku publicznym.

 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

NA TERENIE GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BIELANACH WR.

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1)    uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2)    informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3)    informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4)    informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5)    informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6)    informacje o zasadach i trybie działania organów.

§ 3.

1. Nie udziela się dostępu do:

      1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2) informacji niejawnych;

3) informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;

4) informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;

5) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

6) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 4.

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Gminnego Zespołu

        Szkół w Bielanach W.  następuje poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr.;

 

      2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);

4) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. jest  udostępniania na wniosek.

3.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 48/2012

§ 5.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji    publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§ 6.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się
o możliwości złożenia prze niego wniosku pisemnego.

3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postepowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.

7. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

8. Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8.

1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;

2) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez  wnioskodawcę;

3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej

§ 9.

 

Zmiany w Regulaminie wprowadza się w formie aneksu. Po sporządzeniu dwóch aneksów wprowadza się tekst jednolity.

§ 10.

Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2012 r.

 

 

mgr Justyna Śmietańska - Sekretarka Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr.

czynny od poniedziałku do piątku - godz. 7.30-15.30

godz. przyjęć uczniów w poniedziałki i czwartki  10.40-10.55, 12.35-12.50 

 
1 do 10 z 11